Arbetsplatskonflikt


En utomstående part kan vara en del av lösningen i konflikten. Inte för att avgöra vem som har rätt eller fel utan för att med bra metoder

och personlig närvaro föra tillbaka ansvaret till de berörda. Utrymme ges för de tankar och känslor som finns. Med lyhördhet och känsla tydliggörs hur det är - just nu. Det varje människa upplever och beskriver är den absoluta sanningen för just den människan.

 

Så småningom kan en dialog etableras som skapar förutsättning att vända det destruktiva till möjligheter för utveckling. Den ökade medvetenheten hos de inblandade möjliggör också att man kan välja andra förhållningssätt eller att se det hela på ett nytt sätt. Att öka förståelsen hos medarbetarna och se vad som händer och hur det påverkar såväl individer som hela organisationen är viktigare än att peka ut de stridande parterna i konflikten. I samråd med uppdragsgivaren erbjuder vi konflikthantering individuellt och i grupp.

 

Kartläggning

Vid konflikt i arbetsgruppen eller på en hel arbetsplats kan ett första steg vara att göra en kartläggning av arbetsmiljön.

Det sker genom intervjuer, enskilt eller i mindre grupper. Intervjuerna fungerar som avlastande, stödjande och motiverande samtal.

 

Dialogmöten

Det kan handla om att två eller flera medarbetare behöver mötas för dialog och hantering av konflikten tillsammans med en utomstående part. I dialogmötet får samtliga komma till tals och bli lyssnade på. Detta skapar den trygghet som är en förutsättning för att kunna ta upp vad det är som ligger bakom konflikten. Metoden öppnar upp för konstruktiv dialog mellan olika medarbetare och personalkategorier eller mellan medarbetare och chef.

 

Medarbetarutveckling

Med intervjuerna, kartläggningssamtalen och medarbetarnas dialogmöten som grund specialdesignar vi insatser utifrån de aktuella problemställningarna som är anpassade för arbetsgruppen eller hela arbetsplatsen Med pedagogiska metoder som främjar dialog och

eget ansvarstagande arbetar vi sedan vidare i större grupper. Ofta handlar det om en eller ett par utvecklingslagar gemensamt för samtliga medarbetare. Individer och grupper görs medvetna om sin egen del i konflikten och hur de själva kan bidra till en förbättrad arbetsmiljö.
Dialogen mellan medarbetare, mellan chefer och deras medarbetare samt olika personalkategorier förbättras. Den indirekta kommunikationen minskar.

 

Mobbning

Svårigheten med mobbning i arbetslivet är att det ibland kan vara svårt för den som inte själv är drabbad att upptäcka eller förstå individens utsatthet. Mobbning innebär mycket stress och lidande för den som är utsatt. Utsattheten kan få oerhörda konsekvenser och även leda till utslagning i arbetslivet. Enligt arbetarskyddsstyrelsen är det mobbning när "återkommande klandervärda eller negativt präglade
handlingar, som riktas mot enskilda arbetstagare på ett kränkande sätt, kan leda till att arbetstagaren ställs utanför arbetsplatsens gemenskap". (AFS 1993:17)

 

Rehabilitering
Åter till arbetet ....?

Under frånvaro från arbetsplatsen kan en stödkontakt vara bra och även underlätta för medarbetaren att komma tillbaka i arbete. Rehabiliteringen kan omfatta allt från stresshantering till konflikthantering och stöd i en privat eller svår situation. Samtalen kan även handla om att medarbetaren behöver stöd i processen att fatta beslut om man ska lämna arbetsplatsen eller låta sig omplaceras. Vi samarbetar om så önskas med er företagsläkare, personalkonsulent etc. Insatserna utgår från de individuella behoven.